Privacybeleid

Home » Privacybeleid

Inhoudsopgave: Privacybeleid

Privacy Verklaring

Perspectief Adviesgroep B.V., gevestigd aan de Eikendreef 7, 2982 CH te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.perspectief-adviesgroep.nl

Eikendreef 7

2982 CH, Ridderkerk

06-43028667

Caroline Bal is de Functionaris Gegevensbescherming van Perspectief Adviesgroep B.V.

Zij is te bereiken via info@Perspectief-Adviesgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Perspectief Adviesgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Al bovenstaande gegevens van uw medewerkers en/of klanten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Perspectief Adviesgroep B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Perspectief Adviesgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw contractovereenkomst met Perspectief Adviesgroep B.V.
– Het geven van bedrijf strategisch advies, HR en Management Advies, begeleiding bij    bedrijfsovernames en/of regisseren van uw bedrijfsfinanciering
– Verzenden van onze nieuwsbrief en reclamefolder
– U te kunnen bellen/e-mailen indien nodig
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Perspectief Adviesgroep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Perspectief Adviesgroep B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perspectief Adviesgroep B.V.) tussen zit.

Perspectief Adviesgroep B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Outlook/ office 365, Sharepoint, Twinfield, Jotform en WordPress deze media wordt gebruikt om de producten en diensten van Perspectief Adviesgroep B.V. aan te bieden/te verkopen. Betrokkenen ontvangen hiermee ongevraagd aanbiedingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perspectief Adviesgroep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Om u te kunnen bellen/e-mailen indien nodig
– Om de bedrijfsstructuur te kunnen analyseren
– Om gericht adviezen te geven ten aanzien van het personeelsbestand
– Om analyses te kunnen maken t.b.v. het personeelsbestand
– Als wij er wettelijk toe verplicht zijn verstrekken we persoonsgegevens, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

(Categorie) persoonsgegevens

  • Zakelijke contactgegevens van klanten
    • Bewaartermijn- 7 jaar
    • Reden – Commercieel belang
  • Zakelijke contactgegevens van prospects
    • Bewaartermijn- nvt
    • Reden – Commercieel belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Perspectief Adviesgroep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld “screening inhuur derden”, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perspectief Adviesgroep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Perspectief Adviesgroep B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perspectief-Adviesgroep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Perspectief-Adviesgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Perspectief-Adviesgroep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perspectief Adviesgroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik

Neem dan contact op met Rob van der Waal.