Business analyse van uw MKB onderneming maken

Home » Dienstverlening » Strategisch Bedrijfsadvies » Business analyse van uw MKB onderneming maken

Inhoudsopgave: Business analyse van uw MKB onderneming maken

Business analyse: Strategische bedrijfsfoto van uw onderneming

Samen maken we een strategische bedrijfsfoto van uw onderneming om u inzicht te geven waar u staat en om u te helpen toekomstgerichte keuzes te maken. Een duidelijk en helder verhaal over hoe uw onderneming ervoor staat. 

Wat betekent bedrijfsgroei?

Bedrijfsgroei is een veelgebruikte term, maar wat betekent bedrijfsgroei? Meer omzet, meer klanten, of meer tevreden klanten?  

Bedrijfsgroei kan je pas definiëren aan de hand van een heldere bedrijfsstrategie. Daarom richt onze advisering en begeleiding zich voornamelijk op het creëren van een heldere bedrijfsstrategie en het in kaart brengen van de noodzakelijke voorwaarden voor bedrijfsgroei. Bedrijfsgroei is daarna een gevolg van de uitvoering van de bedrijfsstrategie. 

Bedrijfsgroei kan namelijk kwantitatief en/of kwalitatief van aard zijn. Bedrijfsgroei kan bijvoorbeeld gericht zijn op meer klanten, meer tevreden medewerkers, meer omzet, een betere winstgevendheid, een kostenoptimalisatie of een betere benutting van de balansposities van de onderneming of mogelijk zelfs op het minder tijd in de onderneming willen investeren.  

Soms is ook eerst krimp nodig om te kunnen groeien. Snoeien is een middels dat soms ingezet moet worden om weer gezond tot bloei te komen.  

Onze visie op bedrijfsanalyse: Een aanpak met Perspectief

Vanuit onze ervaring hebben we geleerd dat ondernemers vaak intuïtief aan ‘dezelfde knoppen’ gaan draaien als dat ze in het verleden gedaan hebben, en dat terwijl de onderneming, hun doelen en de marktomgeving in de tussentijd zijn veranderd. 

Wij gaan daarom bij ons advies en onze analyse uit dat we alle aspecten in kaart willen brengen voordat we een uitvoeringstraject starten.  

Onze visie op bedrijfsgroei begint bij uzelf en uw visie op de onderneming.  

Daarna dient die visie vertaald worden naar een strategisch bedrijfsplan door middel van een business analyse.  

Vanuit de uitkomst van de business analyse kunnen we samen gaan kijken over welke elementen de huidige onderneming en op welke vlakken er mogelijk nog verbetering nodig is.  

Onze doelstelling is om de onderneming daarbij op een zodanige wijze te adviseren dat groei een noodzakelijk gevolg is van de organisatie die u creëert en niet andersom.

Waarom business analyse uitbesteden aan een extern adviseur?

Als ondernemer wordt het steeds moeilijker om het overzicht te kunnen houden, zodat je weet waar je mee bezig bent. Steeds lastiger om goed inzicht te hebben in welke zaken voor jouw onderneming allemaal van belang zijn. Steeds ingewikkelder welke investering je wel moet doen en welke je vooral niet moet doen om bij te kunnen blijven in de almaar veranderende markt.

Zit uw bedrijf middenin een groei- of krimpfase? Is er sprake van een fusie of overname? Zijn er veranderingen in wet- en regelgeving of wilt u graag een nieuwe strategie invoeren?

Vanuit onze kennis en ervaring doorgronden we snel u als ondernemer en uw onderneming. We leggen daarbij blinde vlekken voor u bloot die anders verborgen waren gebleven. Met ons kunt u veilig en betrouwbaar sparren over de uitkomsten van de analyse en het strategisch plan voor uw bedrijf. Daarnaast staan wij onafhankelijk in onze analyse, waardoor de uitkomst vaak betrouwbaarder is voor bijvoorbeeld externe partijen zoals financiers, investeerder en/of een koper van uw onderneming.

Werkwijze Perspectief Adviesgroep

Organisatie analyse

Stap 1: Organisatie analyse
De business analyse of organisatie analyse heeft als doel om sterktes en zwaktes van de organisatie te identificeren.

Een organisatieanalyse bestaat in eerste instantie uit:

 • De analyse van uw product/dienst) (markt aantrekkelijkheid afgezet tegen de concurrentiepositie)
 • De afnemers analyse: op welke doelgroepen/marktsegmenten richt u zich

Dit gebruiken we vervolgens om deze te optimaliseren met marketingstrategie.

 • Waar biedt u uw producten/diensten aan?
 • Op welke manier geeft u ze vorm?
 • Welke prijsstelling hanteert u?
 • Welke promotie middelen zet u in?

Daarna volgt een analyse van de bedrijfscultuur en de organisatiestructuur.

Samen geeft dit een beeld van de sterktes en zwaktes van de onderneming.

Stap 2: Analyse Persoonlijkheid Profiel ondernemer en inzicht eigenschappen ondernemer
Vanuit onze kennis en ervaring is de persoonlijkheid van de ondernemer in grote mate bepalend voor de ontwikkeling die de onderneming doormaakt. Daardoor ontbreekt in onze aanpak nooit een analyse van wie u als ondernemer bent en over welke competenties u beschikt. Over welke eigenschappen beschikt u als ondernemer? Over welke competenties beschikt u, of misschien nog relevanter over welke beschikt u niet.

Veel ondernemers verwachten van zichzelf dat ze in alles goed zijn. Dat is vaak ook de kracht van een ondernemer, maar de praktijk leert dat ze soms moeten erkennen dat ze van de 10 dingen waarvan ze verwachten dat ze er goed in zijn, eigenlijk maar echt een passie en talent hebben voor 5 van die dingen. Juist ondernemers blijken regelmatig moeite te hebben met het loslaten van de dingen die ze niet goed kunnen, meestal ingegeven door angst om de controle te verliezen of om kosten te maken. Daardoor gaat veel tijd en werkplezier verloren aan zaken die geen geld opleveren. Hoewel soms lastig, helpt een ondernemer zichzelf door dit te onderkennen. Om zich vervolgens te focussen op de dingen die hij goed kan en voor de andere zaken een beroep te doen op anderen.

“Wist je dat 72% van de ondernemers geen nauwkeurige zelfkennis heeft? Als de ondernemerscoach dit probleem niet eerst aanpakt, kan dit desastreuze gevolgen hebben voor het succes van hun coaching en het bedrijf van hun klant. Dr. Martijn Driessen.”

Stap 3: Financiële analyse
Financiële analyse vormt een belangrijk onderdeel van de business analyse.

De financiële analyse bestaat uit:

 • een analyse van het verdienmodel van de onderneming
 • een analyse van hoe de onderneming is gefinancierd en of er voldoende werkkapitaal (liquiditeit) is om de onderneming gezond haar activiteiten te laten uitvoeren
 • in kaart brengen van de kostenstructuur van de onderneming
 • in kaart brengen van de benodigde middelen om te kunnen groeien/investeren

Vanuit onze achtergrond en ervaring geven we u onze financiële analyse op bovenstaande deelgebieden.

Stap 4: Sterkte zwakte analyse maken

Swot analyse
Uiteindelijk vatten we de uitkomsten van de organisatie, ondernemers en financiële analyse samen in een zogenaamde SWOT analyse. De bevindingen die in de SWOT analyse worden weergegeven, staan in relatie tot de concurrentie of de markt. Deze analyse geeft immers een beeld van de concurrentiepositie. Er wordt uitgegaan van relatieve sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf. De sterktes en zwaktes zijn de uitkomst van de interne organisatie van de onderneming, de kansen en bedreigingen zijn extern.

Strategische uitdagingen formuleren

De uitkomst wordt daarna gebruikt om de strategie van de onderneming te bepalen. Centraal staat de vraag hoe de kansen en bedreigingen benaderd kunnen worden met de vastgestelde sterkten en zwakten van de organisatie.

De strategie van de onderneming zal antwoord moeten geven op deze uitdagingen:

 • Hoe kunnen we onze sterkte gebruiken om in te kunnen spelen op de kans?
 • Hoe kunnen we onze zwakte verbeteren om in te kunnen spelen op de kans?
 • Hoe kunnen we onze sterkte gebruiken om de bedreiging af te kunnen wenden?
 • Hoe kunnen we onze zwakte verbeteren om de bedreiging af te kunnen wenden?

Stap 5: Presenteren van de uitkomsten van de Business analyse
Hoe de uitkomsten van Business analyse worden gepresenteerd, hangt af van het doel en het beschikbare budget. Wij zijn geen voorstander van het schrijven van dikke rapporten als dat geen doel dient. Wij hebben ervaring binnen alle doelgroepen die gebruik maken van de uitkomsten van de business analyse. Wij stemmen onze uitkomsten daarop af.

Extern gebruik
Soms is het nodig de uitkomsten in een adviesrapport te presenteren. Dit is vaak nodig wanneer plannen aan externe stakeholders moeten worden gepresenteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank, investeerders, participanten maar soms ook een Raad van Toezicht of Ondernemingsraad of mogelijke kopers van de onderneming. Een adviesrapport kan dan bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemingsplan, financieringsmemorandum of verkoopmemorandum worden gepresenteerd.

Independent Business Review op verzoek van financier of bank
Vaak is een Independent Business Review nodig als objectivering voor externe stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een klant bij de bank is overgeboekt naar de afdeling bijzonder beheer en er gevraagd wordt om extra liquiditeit. Het helpt dan als er een externe objectivering heeft plaatsgevonden. De bank wil immers meer zekerheid dat de extra liquiditeitsruimte (bijvoorbeeld door aflossingen tijdelijk op te schorten of te verlagen) in de toekomst wel weer door de klant wordt terugbetaald.

In vaktermen wordt dit een Independent Business Review genoemd of kortweg een IBR.

Het doel van een IBR is om in korte tijd de bestendigheid van het verdienmodel van een onderneming te toetsen. Hiertoe wordt (i) vooraf met de opdrachtgever de opdrachtdefinitie bepaald, (ii) een uitgebreid informatiepakket bij de ondernemer opgevraagd en (iii) diverse interviews afgenomen. De uitkomsten hiervan worden in de IBR of in het adviesrapport weergegeven. De inhoud van een IBR bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 • Executive summary met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
 • Achtergrond van de onderneming
 • Juridische structuur van de onderneming
 • Personeel en aansturing
 • Administratieve organisatie
 • Marktanalyse
 • SWOT analyse van het businessmodel
 • Balans
 • Verlies & Winstexploitatie
 • Liquiditeit
 • Managementinformatie
 • Financieringsstructuur
 • Planning

Intern gebruik en formuleren van de bedrijfsstrategie
Als de business analyse voor de onderneming/ondernemers zelf wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld als basis om een strategie wijziging door te voeren dan worden de uitkomsten vaak gepresenteerd in de vorm van een korte presentatie.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!