Het zijn hectische tijden, we hebben hier nog nooit mee van doen gehad en dit kan onzekerheid geven in de te nemen stappen. We willen u hierbij wat praktisch informatie geven waarmee u zich alvast kunt inlezen.

Nieuwe regelingen tegemoetkomingen werkgevers in het kader van het Coronavirus

Als gevolg van de Corona-crisis wordt een zeer groot deel van het bedrijfsleven geconfronteerd met sterk teruglopende activiteiten. De regering heeft maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven te helpen deze crisis te overbruggen.

Dinsdag hebben wij een nieuwbericht gestuurd waarin we uitgelegd hebben hoe de werktijdverkorting door werkgevers aangevraagd kon worden en voor wie deze bedoeld is. Dinsdag om 19.00 hr. (17 maart) heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft én werkgevers het salaris van medewerkers kunnen doorbetalen. De aanvraagprocedure is nog niet bekend maar zal naar verwachting door het UWV  uitgevoerd worden.

In deze e-mail berichten wij u wat de stand van zaken nu is. Houd er rekening mee dat er dagelijks wijzigingen kunnen zijn. Hebben we meer nieuws dan berichten wij u snel. Zijn er vragen bel ons dan op 06-43028667 ook in deze moeilijke tijden helpen wij graag!

Naam van de regeling

De oude regeling (Werktijdverkorting WTV) wordt vervangen door de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (TNOW). De betaling vindt plaats vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Voor wie is de regeling bedoeld? De regeling die nu uitgewerkt wordt is o.a. bedoeld voor:

  • Werknemers in loondienst
  • Uitzendkrachten
  • Oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract.

Hoe werkt de regeling nu eigenlijk

Maximaal 90% van het afgesproken salaris van de werknemer zal de overheid via het NOW voor haar rekening nemen. De werkgever betaalt dus nog altijd 10% van het salaris zelf door. Via een staffel, waarin aangegeven wordt hoeveel de omzet daalt of gedaald is, wordt de tegemoetkoming bepaald.  De nieuwe aanvraagprocedure is NU nog niet gepubliceerd. Of de medewerker thuis werkt of op de locatie van zijn werkgever nog enkele uren werkt, maakt niet uit voor het bepalen van de staffel en tegemoetkoming salarisdoorbetaling. Het gaat om de omzetdaling. Voor ZZP’ers en ondernemers zijn er ook maatregelen hier leest u verder in dit nieuwsbericht meer over.

TIP 1: De regeling geldt alleen bij 20% omzetverlies of meer. Bekijk dus de werkvoorraad, welk risico kunt u nemen, vanaf wanneer heeft u een omzetdaling of vermoedt de werkgever een omzetdaling? Bewaar alle informatie van aspecten welke leiden tot omzetderving (maak een map aan en bewaar hier alle informatie in).

TIP 2: De periode waarover de nieuwe aanvraag wordt gedaan gaat met terugwerkende kracht in en kan vanaf 1 maart 2020 voor een werkgever gelden. De periode waarover de tegemoetkoming aangevraagd wordt duurt maximaal 3 maanden. Plan dus goed.

TIP 3: Zijn er nog werknemers nodig? Bepaal hoeveel uur u de medewerkers dan kunt inzetten. Mogelijk is het goedkoper om zelf extra aanwezig te zijn in het bedrijf en de inzet van medewerkers te beperken.

Gevolgen voor de werknemer 

In tegenstelling tot de vorige regeling is het TNOW voor de werknemer veel gunstiger. Aan de opgebouwde WW-rechten wordt niet getornd. Dus de werknemer behoudt de opgebouwde WW-rechten. De werkgever die gebruik wenst te maken van de TNOW verklaart wel dat voor een periode van 3 maanden een medewerker niet in verband met bedrijfseconomische reden ontslagen wordt.

TIP 4: Loopt een arbeidscontract binnenkort af van rechtswege dan geldt het gearceerde bij tip 3  niet. Houd er rekening mee dat u tijdig het tijdelijk arbeidscontract beëindigt! Doe dit bij een tijdelijk contract minimaal een maand van te voren. Wenst u door te gaan met de medewerker houd dan rekening met de WAB en leg schriftelijk vast onder welke voorwaarden werkgever en werknemer doorgaan.

Gebruik niet twee regelingen door elkaar

De werkgever mag niet de TNOW gebruiken bij medewerkers die ziek zijn met een oorzaak die niet ligt bij het Coronavirus. De TNOW en de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) zijn 2 verschillende regelingen/wetten. Was de medewerker ziek voor 1 maart 2020* dan geldt de re-integratieverplichting.

(*opmerking de afspraken rondom de nieuwe regeling zijn er nog niet, deze opmerking geldt voor de oude regeling WVT).

Wordt de medewerker ziek na 1 maart dan zijn er twee mogelijkheden:

Ziek door Corona:

  • Besmet en kan nog werken, loondoorbetaling maar niet ziekmelden
  • Besmet en kan niet werken, loondoorbetaling, wel ziekmelden, niet naar bedrijfsarts

Ziek maar niet door Corona:

  • Ziekmelden, daarna volgens de WVP uw bedrijfsarts inschakelen, loon doorbetalen volgens afspraken CAO/personeelshandboek/bedrijfsregelingen en re-integratiemogelijkheden onderzoeken.

TIP 5: leg alles vast wat ook tijdelijk afgesproken wordt. Dit kan later veel onduidelijkheden voorkomen.

Financiële regeling

TIP 6: Maak gebruik van de mogelijkheden tot het (nu) niet betalen van omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en als het niet anders kan de verruiming van borgstellingen. Zie de link hieronder:

Ondersteuning ondernemers en zelfstandigen zonder personeel

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen (uitstel belastingbetaling en borgstelling) voor ondernemers en is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500,- per maand (netto). Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Bij de verstrekking van een lening in het kader van de Bbz voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Invorderingsrenten en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%, omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

De regeling uitstel van betaling van belastingen zoals deze op 12 maart 2020 is bekend gemaakt blijft onveranderd.

Heeft u vragen over hoe u één van deze aanvragen moet doen, wij staan met een team klaar om u daarbij te ondersteunen.